fedor ohotnick (fedorohotnick) wrote,
fedor ohotnick
fedorohotnick

Съ праздникомъ Срѣтенія Господня: Христе Боже, умири во бранѣхъ жительство и укрѣпи Царя!

Оригинал взят у
varnava_mp в Съ праздникомъ Срѣтенія Господня: Христе Боже, умири во бранѣхъ жительство и укрѣпи Царя!

кондак сретениюКондакъ празднику, гласъ 1-й

Да, именно "укрепи царя" (или "укрепи Императора") поётся в оригинале, а не какие-то "люди", как принято петь сейчас.
       Конда́къ, гла́съ 1: Утро́бу Дѣви́чу освяти́вый Рождество́мъ Твои́мъ и ру́цѣ Симео́нѣ благослови́вый, я́коже подоба́ше, предвари́въ, и ны́нѣ спа́слъ еси́ на́съ, Христе́ Бо́же, но умири́ во бранѣ́хъ жи́тельство и укрѣпи́ Импера́тора, Его́же возлюби́лъ еси́, Еди́не Человѣколю́бче. (Осанна, Русский портал)
             
Кондак Сретения Господня, глас 1: Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже, но умири во бранех жительство и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче. (Правру.)
          Напомним, что въ этотъ праздникъ воспоминается принесеніе Іисуса Христа Пресвятою Маріею, по исполненіи дней очищенія, въ храмъ (Лук. 2, 22-39). Въ храмѣ Младенецъ былъ встрѣченъ праведнымъ Симеономъ.
            Въ священномъ восторгѣ св. старецъ возсылаетъ хвалу и благодареніе Богу, исполнившему чаяніе сердца его, и, проникнутый чувствомъ неземнаго блаженства, беретъ въ свои объятія Младенца и на закатѣ дней своихъ произноситъ слова, которыя св. Церковь ежедневно повторяетъ въ вечерней пѣснѣ при закатѣ дня: Нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ: яко видѣстѣ очи мои спасеніе Твое, еже еси уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ людей: свѣтъ во откровеніе языкомъ, и славу людей Твоихъ Израиля.

Tags: Боже Царя храни!
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments